Tutaj jesteś: Strona główna  |  Imprezy

IX BIEG PRUDNICKI - 12 lipca 2020 r.

Cel:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej Promocja cyklu imprez sportowych dla amatorów pod nazwą Sport Wars. Promocja regionu pod kątem aktywnej turystyki oraz sportowego trybu życia. Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży oraz ich aktywizacja sportowa.

Organizator:

Stowarzyszenie Sportowe SPORT WARS
Specjalistyczny Sklep Rowerowy "Freestyle Sport" Prudnik
Agencja Sportu i Promocji w Prudniku

Patronat honorowy – Marszałek Województwa Opolskiego

Czas i miejsce:

Bieg zostanie rozegrany12 lipca 2020 r. (niedziela) w Prudniku. Start i meta na ulicy Dąbrowskiego ( na wysokości siedziby Nadleśnictwa Prudnik) . Start biegaczy o godz. 10.00. Biuro zawodów zlokalizowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Dąbrowskiego 26 w Prudniku. O godz. 9.45 odbędą się biegi dla dzieci: Bieg Przedszkolaka.

Uczestnictwo:

Udział w biegu może wziąć każdy mający ochotę zmierzyć się z własnymi słabościami i dyspozycją współbiegaczy.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Każdy uczestnik winien podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem imprezy oraz o stanie zdrowia lub przedstawić aktualne badania lekarskie z informacją o braku przeciwskazań do uczestnictwa w w/w/ biegu. Osoby poniżej 18 roku życia startują za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Kategorie wiekowe:

Mężczyźni

 • kat 1 – do 18 lat (rocznik 2002 i młodsi)
 • kat 2 – 19-30 lat (2001-1990)
 • kat 3 – 31-40 lat (1989-1980)
 • kat 4 – 41-50 lat (1979-1970)
 • kat 5 – 51-60 lat (1969-1960)
 • kat 6 – 61-70 lat (1959-1950)
 • kat 7 – powyżej 70 lat (1949 i starsi)

Kobiety

 • kat K1 – do 18 lat (rocznik 2002 i młodsze)
 • kat K2 – 19-30 lat (2000-1990)
 • kat K3 – 31-40 lat (1989-1980)
 • kat K4 – 41-50 lat (1979-1970)
 • kat K5 – 51-60 lat (1969-1960)
 • kat K6 – 61-70 lat (1959-1950)

Bieg Przedszkolaka
dzieci rocznik 2014 i młodsze

W biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu

Zgłoszenia:

Zgłoszeń można dokonywać w formie internetowej na stronie www.sportwars.pl do dnia 1 lipca 2020 r. lub w dniu imprezy w biurze zawodów (zgłoszenie w dniu imprezy skutkuje podwyższeniem opłaty startowej oraz może spowodować.

Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy skutkuje podwyższeniem opłaty startowej.

Nagrody:

Pamiątkowa koszulka z logo biegu*

Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal z logo biegu.

Puchar dla zwycięzcy w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet

Puchary dla 3 pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej

Puchary dla startujących rodzin – co najmniej 3 osoby z rodziny

Bony podarunkowe Marszałka Województwa Opolskiego dla najlepszych opolan w kategorii OPEN mężczyzn i kobiet: I miejsce – 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce – 100 zł,

Upominki i pamiątkowe medale dla startujących dzieci

Puchary dla 3 pierwszych przedszkolaków w każdej kategorii wiekowej (osobne puchary dla chłopców i dziewczynek)

Nagrody rzeczowe przyznawane w drodze losowania wśród wszystkich uczestników biegu, którzy ukończą bieg.

*Nie dotyczy uczestników zarejestrowanych w dniu zawodów oraz po wyznaczonym terminie online

Opłaty startowe

Opłata startowa dla osób zgłaszających się w formie elektronicznej wynosi 45 zł płatna przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Sportowego SPORT WARS – bramka płatności elektronicznej t-pay dostępna w formularzu zgłoszeniowym - do dnia 1 lipca 2020 r.

Opłata startowa dla osób zgłaszających się w dniu imprezy w biurze zawodów wynosi 90 zł płatne gotówką

Trasa :

Start Prudnik park (na wysokości budynku Nadleśnictwa Prudnik) - ul Dąbrowskiego (aleja boczna) – Chocim – Dębowiec - droga leśna do Prudnik Las (klasztor oo. franciszkanów) – Chocim - ul Dąbrowskiego (aleja boczna) – Prudnik meta.

Dystans: 10 km.

2 km drogi asfaltowe, 8 km drogi leśne.

Bieg przedszkolaka
Dystans 200m

Warunki uczestnictwa

* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w dniu imprezy w biurze zawodów w sposób prawidłowy i kompletny oraz dokonanie opłaty startowej.

Wyjątkowo dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy w dniu zawodów. Zgłoszenia i opłaty startowej w formie elektronicznej należy dokonać do 1 lipca 2020 r.

Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy skutkuje podwyższeniem opłaty startowej do 90 zł.

* Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.).

* Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
Stowarzyszenie Sportowe SPORT WARS
Jagiellońska 12
48-200 Prudnik
Bramka płatności elektronicznej t-pay dostępna w formularzu zgłoszeniowym

Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o swoim stanie zdrowia i zapoznaniu się z regulaminem imprezy dostępnego w biurze organizatora lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w w/w biegu. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania biegu mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników biegu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.

Organizator biegu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC

Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnikowi gwarantuje się:

 • numer startowy
  (po przybyciu na metę uczestnik ma obowiązek zwrócić organizatorowi maratonu numer – wśród uczestników którzy zwrócili numer startowy rozlosowane będą nagrody rzeczowe)
 • oznakowanie na trasie biegu
 • pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne – karetka w rejonie startu i mety
 • pamiątkowa koszulka z biegu*
 • pamiątkowy medal z biegu*
 • możliwość korzystania z bufetu na trasie (bufet zlokalizowany na 5 kilometrze trasy, zapewniona woda + owoce)
 • woda + owoce w strefie biura zawodów
 • posiłek regeneracyjny na mecie*
 • puchary dla miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej
 • nagrody dodatkowe rozlosowane między uczestnikami
 • bezpłatne atrakcje dla dzieci

*Nie dotyczy uczestników zarejestrowanych w dniu zawodów oraz po wyznaczonym terminie online

Wycofanie zawodnika w trakcie biegu

Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania biegu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora.

W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania biegu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu +48 513 805 717.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z biegu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, organizator- w porozumieniu z lekarzem biegu- ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

Ruch drogowy

 1. Bieg będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu na całej trasie.
 2. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną drogi i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
 3. Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy są Michał Kruczek tel. kom. +48 513 805 717 oraz Magdalena Mokrzycka-Kruczek tel. kom. +48 512 115 724.
 5. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

Informacje dodatkowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 4. Na trasie biegu występują nierówności terenu.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania biegu i tzw. “sił wyższych”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
 7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 8. Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu biegu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 9. Organizator biegu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC
 10. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Kontakt

Michał Kruczek, tel. 513 805 717

Magdalena Mokrzycka Kruczek tel. 512 115 724

Chcę wrócić do wyboru imprez +